<p>Werken zorghoeve Sint-Jansberg</p>

Doelgroep

Afhankelijk van de individuele mogelijkheden, omstandigheden en doelstellingen is er voor elke doelgroep op een zorghoeve een verblijfplaats te vinden en werk te verrichten. Zo kunnen blinden werken in de blindentuinen, de raad voor de kinderbescherming zou kunnen denken aan taakstraffen op een zorghoeve. In Denemarken werken drugs- en alcoholverslaafden op de boerderij. Hierbij is het een groot voordeel dat de verslaafde uit zijn oude omgeving is en dat de contacten uit die wereld verbroken worden. Veel van de verslaafden vestigen zich blijvend op het platteland. Ze kunnen zich in de plattelandsomgeving beter handhaven dan in de grote stad. Mogelijk kunnen ook asielzoekers werken op een zorgboerderij. Hun situatie is doorgaans onzeker en zij vinden het vaak lastig hun dag te structureren. Arbeidstraining en dagbesteding is ook voor hen belangrijk.

Andere doelgroepen zijn dak- en thuislozen, sociaal zwakke jongeren, werklozen, chronisch zieken, (ex-) psychiatrische patiënten, bewoners van verpleeg- of verzorgingstehuizen, uit huis geplaatste kinderen, verstandelijk gehandicapten en mishandelde vrouwen die met hun kinderen het huis ontvluchten en een time-out nodig hebben. De doelgroep is dus zeer divers en de meerwaarde die de zorghoeve kan bieden is sterk afhankelijk van de achtergrond van de zorgbehoevende persoon. Per doelgroep vinden we dan ook specifieke kenmerken die een extra dimensie leveren aan de begeleiding.

Wij hebben dus de keuze gemaakt om met jongeren met een AutismeSpectrumStoornis met een randnormale tot gemiddelde begaafdheid te begeleiden in onze zorghoeve.

Of iemand op onze zorghoeve/kwekerij past, verschilt dan nog per situatie. We bekijken uiteraard elk individueel geval kritisch. Op deze manier bewaken we onze groepssamenstelling én kwaliteit. Tevens proberen we teleurstellingen te voorkomen.

Proefperiode

Voor bijna iedereen die een beetje hulp, zorg of begeleiding nodig heeft is er wel een zorghoeve te vinden.  Dat betekent niet dat zij ook allemaal ‘geparkeerd’ kunnen worden op een zorghoeve.

Wij, als potentiële ‘ondersteuner’ moeten dat ook zelf nog wel zien zitten. 
Zo houdt lang niet elke jongere met ASS van dieren, of van vieze kleren, om maar wat te noemen. 
Of er echt een match zal zijn tussen een deelnemer en een zorghoeve die bij zijn profiel past, 
zal vaak pas blijken na een uitgebreide kennismaking en een proefperiode. 
Ook verslaglegging en tussentijdse evaluaties moeten steeds duidelijk maken wat 
er bereikt is en of de bezigheden op de zorghoeve nog steeds passen bij de jongere.

Beleving

Het kiezen van onze doelgroep hangt nauw samen met onze ervaringen en
ons aanbod. Onze plantenkwekerij, aangevuld met dieren, zal vaak op ‘beleving’ en begeleiding gericht zijn, en daarmee vooral op doelgroepen waarmee we intens op weg kunnen gaan enerzijds
maar ook de nodige rustmomenten kunnen garanderen anderzijds.

Afstemming

De begeleiding van de jongeren dient te passen bij het werk dat van hen verwacht wordt. Van een jongere met ASS kan immers moeilijk onmiddellijk verwacht worden dat hij zelfstandig beesten kan voeren. Hij dient immers aanvankelijk vaak te beschikken over een strakke dagindeling.

Deze dagschema’s zorgen voor verduidelijking. Naast de dagschema’s zullen op een
visuele manier werkschema’s aangeboden worden om de zelfredzaamheid zoveel
mogelijk te garanderen.

In de voorbije jaren hebben wij ons daar ten volle in verdiept, in de mogelijkheden en beperkingen van mensen met ASS zodat het werk in onze serres en op het veld en jongeren met ASS goed op elkaar kunnen worden afgestemd.

Wij mogen dan ook wel stellen dat wij als ‘zorgverleners’ een voorsprong hebben t.o.v. zorgboeren die voorheen nooit met de gekozen doelgroep hebben gewerkt.

Daarnaast wensen we uiteraard te beklemtonen dat dialoog met de ouders van de betreffende
jongeren ontzettend belangrijk zal zijn vermits iedere jongere met ASS anders is. Het blijft noodzakelijk om gegevens te verkrijgen die betrekking hebben op hun dagelijks leven, wensen en eisen, kennis en ervaring, motivatie, mate van zelfstandigheid, lichamelijke en verstandelijke beperkingen,…. 

© All rights reserved to Zorghoeve Sint-Jansberg VZW - Website build by Jeroen Nelissen